แบบฟอร์มต่างๆ

สำหรับสมัครสมาชิก

 1. ใบสมัครสมาชิก สสอต. (ปรับปรุง วันที่ 20-5)
 2. ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (ปรับปรุง 20-5)
 3. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ (ใช้ฟอร์มของโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น)

สำหรับศูนย์ประสานงาน

 1. แบบฟอร์มโอนย้ายสมาชิก
 2. แบบขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพ
 3. แบบฟอร์มขอสมัครเป็นศูนย์ประสานงาน
 4. ตัวอย่างขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ฯ
 5. หนังสือนำส่งเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า (ปรังปรุง 9-5-65)
 6. หนังสือนำส่งทะเบียนข้อมูลสมาชิก (สมัครใหม่)
 7. ใบสมัครสมาชิก สสอต. (ปรับปรุง วันที่ 20-5)
 8. ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (ปรับปรุง 20-5)
 9. หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก (สสอต.4)
 10. หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ (สสอต.6)
 11. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (สสอต.7)
 12. บัญชีแสดงผู้รับเงินสงเคราะห์ (สสอต.8)
 13. Bill Payment กรุงไทย
 14. ตัวอย่างการกรอก Bill Payment

สำหรับแจ้งสมาชิกเสียชีวิต

 1. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจรับค่าจัดการศพ
 2. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์ศพ
 3. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์โอนเงินค่าจัดการศพ และการรับเงินสงเคราะห์
 4. หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ (สสอต.6)
 5. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (สสอต.7)
 6. บัญชีแสดงผู้รับเงินสงเคราะห์ (สสอต.8)

สำหรับเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

 1. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์

 1. หนังสือให้คำยินยอมแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะห์ สมาชิกสามัญ (สสอต.3)
 2. หนังสือให้คำยินยอมแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะห์ สมาชิกสมทบ (สสอต.3)
 3. แบบขอเปลี่ยนแปลงหนังสือให้คำยินยอมแสดงเจตนาการมอบเงิน (สสอต.5)