กิจกรรมสมาคม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนจากสหกรณ์ต่างๆ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสมาคม

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนจากสหกรณ์ต่างๆ
ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เนื่องในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมี ด.ต.หญิงวนิดา มาศนอก กรรมการ/เหรัญญิกสมาคม เป็นผู้ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูล
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายนิคม การสมศักดิ์
สมาชิกส่งเงินตรงจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. พล.ต.ต.โชติ ไทยยิ่ง ที่ปรึกษาสมาคม
เป็นผู้แทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด
พร้อมตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด


 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. พล.ต.ต.โชติ ไทยยิ่ง ที่ปรึกษาสมาคม
เป็นผู้แทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓
ของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร ๔ จำกัด
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


 

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร.ต.อ.ศุภชัย กฤษณะเศรณี
และวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร.ต.อ.รณฤทธิ์ ศรีบุญเรือง
สังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.
โดยมี พ.ต.อ.หญิงสวยสม บุญโนนแต้ ที่ปรึกษาสมาคม ให้ข้อมูลกับสมาชิก


 

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร.ต.อ.สัพพัญญู ปรีเปรม
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ว่าที่ ร.ต.อ.ณัฐปิยะ ยิ้มใย
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร.ต.อ.สุริยัน ดอนฉนวน
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.
โดยมี ด.ต.หญิงวนิดา มาศนอก กรรมการ/เหรัญญิกสมาคม ให้ข้อมูลกับสมาชิก


 

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร.ต.อ.สมพงษ์ ภู่โกสีย์ และ ร.ต.อ.พิพัฒน์ พลอยครบุรี
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.
โดยมี พ.ต.ท.ดร.ศุภมงคล ถนอมนิ่ม กรรมการสมาคม ให้ข้อมูลกับสมาชิก


 

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร.ต.อ.สุรพล อิ้งแสง และ ร.ต.อ.เรืองชัย สุขสว่าง
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.
โดยมี พ.ต.ท.ดร.ศุภมงคล ถนอมนิ่ม กรรมการสมาคม ให้ข้อมูลกับสมาชิก


 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พ.ต.อ.สุปัฏน์ จรจันทึก
รองผู้บังคับการตำรวจจราจร สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางวราวรรณ เมษมาน สมาชิกสมัครสมทบ
อง ร.ต.ต.กัมพล เมษมาน สมาชิกสมัครตรง
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด
และ ด.ต.หญิง พัชรินทร์ สุพรรณ สมาชิกสมัครตรง
สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร.ต.ท.ขจร จินาต๊ะ
สมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการ มาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
โดย พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม นายกสมาคม พร้อมกรรมการ
เป็นผู้แทนสมาคม ได้นำสิ่งของ อาหารแห้งมาเติม “ตู้สหกรณ์ เติมสุข”
เพื่อแบ่งปันให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤต โควิด-๑๙
หน้าอาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนนครอินทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
โดย นางอรุณี เตชะเสนา กรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่
เป็นผู้แทนสมาคม ได้นำสิ่งของ อาหารแห้งมาเติม “ตู้สหกรณ์ เติมสุข” ครั้งที่ ๑
เพื่อแบ่งปันให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤต โควิด-๑๙
หน้าอาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนนครอินทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท.ดร.ศุภมงคล ถนอมนิ่ม กรรมการสมาคม
เป็นผู้แทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เข้าพบนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หารือเกี่ยวกับงานสหกรณ์กับการฌาปนกิจสงเคราะห์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการหาแนวทางสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้การฌาปนกิจ
เป็นสวัสดิการอย่างแท้จริงของคนสหกรณ์ออมทรัพย์


กรรมการ จิตอาสา นางอรุณี เตชะเสนา กรรมการ สสอต.กับงานจิตอาสา
ในภาวะลำบากของสังคมปัจจุบัน ขอชื่นชมกรรมการ สสอต.นางอรุณี เตชะเสนา
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพิ้นฐานอาสาสมัครสภากาชาดไทย
และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสากาชาด สภากาชาดไทย
ปฏิบัติงาน อาสากาชาด ที่หอผู้ป่วยเด็ก รพ.จุฬาลงกรณ์
และ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมในห้วง เมษายน ๒๕๖๓


วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ๘ สมาคม ๗ กลุ่มวิชาชีพ
ซึ่งสมาคมกำลังก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๑๐ จึงร่วมใจจัดงาน
"พิธีทำบุญอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ๘ สมาคม ๗ กลุ่มวิชาชีพ"
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกผู้ล่วงลับ
โดยกราบนิมนต์หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่า ห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
มาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ และรับผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน
สร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน ๑๐ ชั้น โรงพยาบาล จังหวัดเลย

 

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. พ.ต.อ.หญิงสธนา กลิ่นหอม เลขาสมาคม
และ ด.ต.หญิงวนิดา มาศนอก เหรัญญิกสมาคม เป็นผู้แทนสมาคม
ร่วมงานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.
ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เวลา ๑๑.๐๐ น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับดีเด่น จำนวน ๒๕ สมาคม
ในงาน “สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.”
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่สมาคมฯ ที่ได้รับรางวัล
โดยมีนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ ธ.ก.ส.
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของ ธ.ก.ส. ,
ผู้แทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ๘ สมาคม ๗ กลุ่มวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานสมาคมร่วมกัน

 
 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ น.ส.พรปวีณ์ สุริยะก้านตรง
รองผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ได้เข้าพบท่าน พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เพื่อมอบของที่ระลึกในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๓


 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ น.ส.รดาณัฐ รุจิพิชพร
บุตรของ ร.ต.ต.สุเชษฐ์ เดือนทอง
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ ครอบครัว
ณ ที่ทำการ สสอต. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
สสอต.จะได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ ๖๒๕,๓๒๐.๙๖ บาท เป็นลำดับถัดไป


 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ร.ต.ท.วสันต์ อินทร์มั่น สมาชิกจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.
โดยมี พ.ต.ท.ดร.ศุภมงคล ถนอมนิ่ม ให้ข้อมูลกับสมาชิก


 

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ พ.ท.สันติ แก้วรัตน์
สมาชิกสมัครสมทบของ ร.ต.ต.หญิง ชวลิดา กุดสระน้อย
สมาชิกสมัครตรงจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสุธานี พึ่งครุฑ สมาชิกสมัครสมทบของ ร.ต.ท.สุวรรณ พึ่งครุฑ
และ นางนิตย์ บัววิเชียร สมาชิกสมัครสมทบของ ร.ต.ท.ศิริวัฒน์ บัววิเชียร
สมาชิกสมัครตรงจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ร.ต.อ.กร ปติมน
สมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
และนาง ปภดา ปติมน สมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ พ.ต.อ.จำนงค์ มีแก้ว
สมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด พร้อมภรรยา
เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี มาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ พ.ต.อ.เดชา กาญจนโสรัตน์
สมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา จำกัด
เดินทางจากจังหวัดสงขลา มาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ด.ต.ประวิทย์ มนทสิทธิ์
สมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด พร้อมภรรยา
เดินทางจากจังหวัดฉะเชิงเทรา มาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ พ.ต.ท.จักรพันธ์ุ ภักดี
สมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันนิบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางนิจนันท์ ภู่เปี่ยม
สมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ พ.ต.อ.บุญรัตน์ ตันหยง
สมาชิกจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค ๕ จำกัด
และ พ.ต.ท.ชัยธัช สุวรรณชัย
สมาชิกจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวิเศษ บุญโนนแต้
สมาชิกสมัครสมทบของ พ.ต.ท.หญิงสวยสม บุญโนนแต้
สมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ด.ต.ประทีป พันธุ์บุญเลิศ
สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สมาชิกประเภทส่งตรง สสอต. ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สสอต.
พร้อม ต่อ คงสภาพประจำปี ๒๕๖๓


 

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ร.ต.อ.อรุณฤกษ์ รัมมะภาพ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
พ.ต.ท.ดร.ศุภมงคล ถนอมนิ่ม และนางอรุณี เตชะเสนา กรรมการ
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุพรรณบุรี จำกัด
ณ ห้องไพลิน โรงแรม พชร จ.สุพรรณบุรี
ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมรับฟังข้อดีของการเป็นสมาชิก สสอต.


 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ พ.ต.อ.กฤษณ์ นาคแก้ว
สมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นาง วรรณี ศรีธรรมราช
สมาชิกประเภทสมทบของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จำกัด
เดินทางมาสมัครสมาชิก ณ สำนักงาน สสอต.


 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ด.ต.หญิงวนิดา มาศนอก กรรมการ/เหรัญญิก
เป็นผู้แทนจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น ๗ อาคารสำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 

 

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ร.ต.อ.สมรไชย ไชยเดช กรรมการสมาคม
เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ทายาทของ ร.ต.ต.ชวภณ ทาคำภูริวัฒน์
ที่วัดป่าสุภารมย์ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 

  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
โดย พล.ต.ต.โชติ (ที่ปรึกษาสมาคม) ร่วมงานฌาปนกิจศพ พ.ต.ท.สวัสดิ์ เหล็กกล้า

 
 

  

พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม นายกสมาคมฌาปนกิจสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
มอบเงินสงเคราะห์ให้ครอบครัว ด.ต.สุรชาติ ผมเพ็ชร สมาชิก สสอต.
ประเภทส่งเงินตรง จาก สอ.ตร.ภ.จว.มุกดาหาร

 

 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ พ.ต.ท.ดร.ศุภมงคล ถนอมนิ่ม ผู้แทนสมาคม
พร้อมด้วยกรรมการสมาคมรวมจำนวน ๕ ท่าน ได้เข้าร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ
  ณ อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
(อาคารสำนักงานหลังใหม่ สสอต.)

 

 

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ๗ กลุ่มวิชาชีพเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙  

 

 

พิธีลงนาม ปฎิญญา ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อมุ่งมั่นในสิทธิประโยชน์
แห่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ๔ กลุ่มวิชาชีพ
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด    


 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. สสอต. ประชุมคณะกรรมการ
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ 
อาคาร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด


 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙  ด.ต. หญิง อริญชยา พันทอน  
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ สสอต.ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ณ  โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ  กรุงเทพฯ

 

 

พล.ต.ต. สมเกียรติ  ธรรมนิยาย นายกสมาคม และ ด.ต. หญิง วนิดา มาศนอก
กรรมการ/เหรัญญิกสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมร่วมงานครบรอวันก่อตั้ง ชสอ.
ครบรอบ ๔๔ ปี ณ อาคาร ชสอ. เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

 

 

ภาพโครงการสัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ๗
กลุ่มวิชาชีพเมื่อวันที่ ๒๓-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ณ โรงแรม ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

 

ภาพประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ 
อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด


 

มนต์รักสมาคม  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘


 

นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ของ สสอ.รรท.เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙


 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๙


 

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการและผู้สอบกิจการ 
จาก ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด 
เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานที่สมาคม


 

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เจ้าหน้าที่ จากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จำกัด 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง จำกัด 
และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
เข้าเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สมาคม

 

 

สัมนนาศูนย์ประสานงาน สสอต. วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘


 

งานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสมาคม ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ


 

๖ มกราคม ๒๕๕๙ ด.ต. หญิง วนิดา มาศนอก พร้อมนกยก สส.ชสอ. 
และผู้แทนสมาคม สส.ชสอ. สสอค.และ สสอท.
มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่ พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

 

 

วันที่ ๕ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  พ.ต.ท. หญิง สวยสม บุญโนนแต้
ด.ต. หญิง วนิดา มาศนอก และ เจ้าหน้าที่สมาคม
เข้าสัมมนา โครงการประชุมสัมมนากรรมการ ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์
ร่วมกับ สสอค. ณ โรงแรมริชมอนด์


 

พ.ต.อ. สนธยา  แจงเจริญ ประธานศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแแดนที่ ๒๑ จำกัด
เป็นผู้แทนศูนย์ประสานงานมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์
ของสมาชิกเสียชีวิตราย ด.ต. อัมพล  จูกูล เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘


 

ด.ต. หญิง อริญชยา พันทอน ผู้ช่วยเลขานุการ  และ นาง อรุณี  เตชะเสนา เลขานุการ
เข้าพบคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘


 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ พล.ต.ต. สมเกียรติ ธรรมนิยาย นายกสมาคม
นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง


 

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘  พล.ต.ต. สมเกียรติ  ธรรมนิยาย นายกสมาคม
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ต. นภัทร  ชำนาญหมอ 
สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด
 ณ วัดเสมียนนารี  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกราย ร.ต.ต.นภัทร  ชำนาญหมอ  ด้วยนะคะ 


 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘  พล.ต.ต. สมเกียรติ  ธรรมนิยาย นายกสมาคม
เข้าร่วมงานวันครบรอบวันก่อตั้ง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด ครบรอบ ๔๓ ปี


 

ด.ต. หญิง อริญชยา พันทอน และ นาง อรุณี เตชะเสนา กรรมการสมาคม
ได้เข้าพบ พล.ต.ต. ปรีชา เจริญทรัพย์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด

 

 

ด.ต. หญิง อริญชยา พันทอน และ นาง อรุณี เตชะเสนา กรรมการสมาคม
ได้เข้าพบ พ.ต.ท.ณรงค์  พิมพ์สุขสกุล 
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัชัยภูมิ จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคม


 

พ.ต.ท. บุญรอด เจริญยิ่ง ผู้ช่วยเลขานุการ ศปง.ตร.ภ. สุรินทร์ จก.
เข้าพบกรรมการสมาคมเพื่อหาข้อมูลกรณีสมาชิกไม่คงสภาพ 


 

นายก สสอต. และ กรรมการ ร่วมนำเสนอโครงการ สสอต. 
ในการประชุมประจำเดือนสหกรณ์ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จำกัด ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘


 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
สสอต. โดย พล.ต.ต. สมเกียรติ ธรรมนิยาย นายกสมาคม
ได้ไปร่วมบันทึกเทปถวายพระพรร่วมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ๗
กลุ่มวิชาชีพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ชึ่งจะมีการถ่ายทอดออกอาอาศ ทางกรมประชาสัมพันธ์ช่อง ๑๑


 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมที่ ๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

  

ด.ต. หญิง วนิดา มาศนอก ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมประชุมการพัฒนาโปรแกรม
ระบบบัญชี-การเงิน เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ อาคาร ชสอ.


 

ร.ต.ท. พิทักษ์ พรหมรัตน์ มอบป้ายศูนย์ประสานงานให้ สอ.ตำรวจภูธรภาค ๔


 

เยี่ยมศูนย์ ตชด. ๒๑


 

เยี่ยม ตร.ภ. สุรินทร์


 

เยี่ยมศูนย์ประสานงานภูธร และให้ความรู้ศูนย์ประสานงานภูธร จังหวัดสุรินทร์


 

Wednesday the 30th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ