ประวัติสมาคม

Print

ความเป็นมา และ แนวคิดในการจัดตั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ความเป็นมา

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดจ้างภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ และคณะ ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจ ชสอ. ให้มีความหลากหลาย” เมื่อปี ๒๕๕๒ ซึ่งเน้นในการศึกษาบทบาทด้านการลงทุนและธุรกิจสวัสดิการ 
ผลการศึกษาพบว่าสหกรณ์สมาชิกมีความสนใจที่จะเข้าร่วมธุรกิจสวัสดิการมากกว่าธุรกิจ การจัดการกองทุน โดย ชสอ. ควรเริ่มการพัฒนาธุรกิจสวัสดิการเป็นลำดับแรก และธุรกิจสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับระยะแรก คือ การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับสมาชิกของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. 

 

ดังนั้น ชสอ. จึงได้ประสานความร่วมมือกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอท.) และสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ดำเนินการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ทำให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 

ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์วิชาชีพตำรวจ เมื่อได้รับการประสานจาก ชสอ. จึงได้เชิญชุมนุมสหกรณ์ออมทรพย์ตำรวจเข้าร่วมประชุมเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ซึ่งมีตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจหน่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุม และมีความเห็นว่าควรจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เพื่อเป็นองค์กรคู่ไปกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ โดยมี พล.ต.ต.ณรงค์ มณีณพ เป็นแกนนำในการผลักดันให้เกิดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการ และสงเคราะห์ให้กับตำรวจและครอบครัวสมาชิกจนเป็นปึกแผ่นมั่นคงจนถึงปัจจุบันและตลอดไป

  

แนวคิดในการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

๑. มีเงินสงเคาระห์ศพที่สามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น

๒. ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกผู้ค้ำประกัน กรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตต้องหักเงินสงเคราะห์ศพชำระหนี้เงินกู้ให้กับสหกรณ์ก่อนเป็นอันดับแรก (ถ้ามี)

๓. สหกรณ์มีหลักประกันเงินกู้เป็นของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องไปใช้บริการกับบริษัทประกันภัยภายนอก

๔. เป็นการประสานความร่วมมือ และเป็นการสร้างระบบหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์

๕. เป็นการเพิ่มสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ (สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา)

 

 
 

 

 

 

Wednesday the 30th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ