ระเบียบสมาคม

Last Updated on Saturday, 09 April 2022

 

- ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ 

- ระเบียบว่าด้วยการเก็บ-ชำระเงิน ศปง. พ.ศ.๒๕๖๒ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕) 

- ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกสมาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕) 

- ระเบียบ ว่าด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน และ ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๕ 

- ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมปี ๒๕๖๒ 

ระเบียบว่าด้วยการเก็บ-ชำระเงิน ศปง. ปี ๒๕๖๒ 

ระเบียบว่าด้วยเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือกรรมการที่ปรึกษา ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ระเบียบว่าด้วยค่ารับรอง 

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการเจ้าหน้าที่ สสอต. แก้ไขครั้งที่ ๑ 

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ 

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ หรือประโยชน์อื่นทำนองเดียวกันให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ทำประโยชน์ให้สมาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจว่าด้วยการเรียกเก็บ และ การชำระเงินของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะหรือประโยชน์อื่นทำนองเดียวกัน ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำศูนย์ประสานงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจว่าด้วยเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และ เงินสงเคราะห์ศพ พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมประจำศูนย์ประสานงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจว่าด้วยการลงลายมือชื่อแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๔

Wednesday the 30th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ