ประกาศสมาคม

Display # 
จำนวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ 09/08/22
ใบสำคัญการจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนกรรมการชุดที่ ๑๑ 09/04/22
รับสมัครสมาชิกรอบ ๖/๒๕๖๕ (อายุไม่เกิน ๕๕ ปี) 09/04/22
รายงานการประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๓ และ ประจำปี ๒๕๖๔ 23/03/22
รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพสมาชิก สสอต. ประจำปี ๒๕๖๕ 23/03/22
รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพประจำปี ๒๕๖๕ (สมาชิกศูนย์ประสานงาน ยกเว้น สมาชิกสมัครตรง และ ส่งเงินตรง) 23/03/22
รับสมัครสมาชิกรอบ ๕/๒๕๖๕ (อายุไม่เกิน๕๕ปี) 09/03/22
รายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๑๑ 09/03/22
แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบ สสอต.๕ (แบบขอเปลี่ยนแปลงหนังสือให้คำยินยอมแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะห์) 01/03/22
ขอเชิญประธานศูนย์ประสานงานเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 01/03/22
Monday the 15th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ