แบบฟอร์มต่างๆ

Last Updated on Thursday, 26 May 2022

- ตัวอย่างหนังสือยินยอมและมอบอํานาจการรับเงินสงเคราะห์ 

- หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล 

- หนังสือให้คำยินยอมแสดงเจตนามอบเงินสงเคราะห์ (สสอต.๓) 

- หนังสือมอบอำนาจรับค่าจัดการศพ 

- หนังสือแจ้งยอดหนี้ 

- ใบสมัครสมาชิก สสอต.

- ใบสมัครสมชิกประเภทสมทบ 

- ใบรับรองแพทย์ 

- หนังสือขออุทธรณ์ 

- ใบแจ้งการชำระเงิน

- แบบขอเปลี่ยนแปลงหนังสือให้คำยินยอมแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะห์ 

- ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งการชำระเงิน

หนังสือนําส่งเงิน ค่าสมัคร ค่าบํารุงรายปีและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 

- แบบแต่งตั้งกรรมการศูนย์ฯ

- แบบฟอร์มโอนย้าย

- สสอต.๘ บัญชีแสดงผู้รับเงินสงเคราะห์

- แบบฟอร์มส่งข้อมูลสมาชิก

- แบบสมัครเป็นศูนย์ประสานงาน

- สสอต. ๖-๗ แบบคำขอรับเงิน

- หนังสือลาออก สสอต.

Monday the 15th. Powered by freetemplatespot.com. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ