แบบฟอร์มต่างๆ

สำหรับสมัครสมาชิก

 1. ใบสมัครสมาชิก สสอต. (ปรับปรุง วันที่ 20-5)
 2. ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (ปรับปรุง 20-5)
 3. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ (ใช้ฟอร์มของโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น)

สำหรับศูนย์ประสานงาน

 1. แบบฟอร์มโอนย้ายสมาชิก
 2. แบบขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพ
 3. แบบฟอร์มขอสมัครเป็นศูนย์ประสานงาน
 4. ตัวอย่างขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ฯ
 5. หนังสือนำส่งเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า (ปรังปรุง 9-5-65)
 6. หนังสือนำส่งทะเบียนข้อมูลสมาชิก (สมัครใหม่)
 7. ใบสมัครสมาชิก สสอต. (ปรับปรุง วันที่ 20-5)
 8. ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ (ปรับปรุง 20-5)
 9. หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก (สสอต.4)
 10. หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ (สสอต.6/สสอต.6.1)
 11. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (สสอต.7)
 12. บัญชีแสดงผู้รับเงินสงเคราะห์ (สสอต.8)
 13. Bill Payment กรุงไทย
 14. ตัวอย่างการกรอก Bill Payment

สำหรับแจ้งสมาชิกเสียชีวิต

 1. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจรับค่าจัดการศพ
 2. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์ศพ
 3. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์โอนเงินค่าจัดการศพ และการรับเงินสงเคราะห์ (รายละเอียดหนี้)
 4. หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ (สสอต.6/สสอต.6.1)
 5. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (สสอต.7)
 6. บัญชีแสดงผู้รับเงินสงเคราะห์ (สสอต.8)

สำหรับเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

1.หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์

 1. หนังสือให้คำยินยอมแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะห์ สมาชิกสามัญ (สสอต.3)
 2. หนังสือให้คำยินยอมแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะห์ สมาชิกสมทบ (สสอต.3)
 3. แบบขอเปลี่ยนแปลงหนังสือให้คำยินยอมแสดงเจตนาการมอบเงิน (สสอต.5)

Visitor

005541
Views Today : 118
Views Yesterday : 57
Views Last 7 days : 733
Views Last 30 days : 2297
Views This Month : 488
Views This Year : 11331
Total views : 11332
Who's Online : 0
Server Time : 2023-12-06