ประวัติสมาคม

ความเป็นมา และ แนวคิดในการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ความเป็นมาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดจ้างภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ และคณะ ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจ ชสอ. ให้มีความหลากหลาย” เมื่อปี 2552 ซึ่งเน้นในการศึกษาบทบาทด้านการลงทุนและธุรกิจสวัสดิการ
ผลการศึกษาพบว่าสหกรณ์สมาชิกมีความสนใจที่จะเข้าร่วมธุรกิจสวัสดิการมากกว่าธุรกิจ การจัดการกองทุน โดย ชสอ. ควรเริ่มการพัฒนาธุรกิจสวัสดิการเป็นลำดับแรก
และธุรกิจสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับระยะแรก คือ การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับสมาชิกของสหกรณ์สมาชิก ชสอ.

ดังนั้น ชสอ. จึงได้ประสานความร่วมมือกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอท.) และสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ดำเนินการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ทำให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์วิชาชีพตำรวจ เมื่อได้รับการประสานจาก ชสอ. จึงได้เชิญชุมนุมสหกรณ์ออมทรพย์ตำรวจเข้าร่วมประชุมเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ซึ่งมีตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจหน่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุม และมีความเห็นว่าควรจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ เพื่อเป็นองค์กรคู่ไปกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ โดยมี พล.ต.ต.ณรงค์ มณีณพ เป็นแกนนำในการผลักดันให้เกิดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการ และสงเคราะห์ให้กับตำรวจและครอบครัวสมาชิกจนเป็นปึกแผ่นมั่นคงจนถึงปัจจุบันและตลอดไป

แนวคิดในการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

1. มีเงินสงเคาระห์ศพที่สามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น

2. ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกผู้ค้ำประกัน กรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตต้องหักเงินสงเคราะห์ศพชำระหนี้เงินกู้ให้กับสหกรณ์ก่อนเป็นอันดับแรก (ถ้ามี)

3. สหกรณ์มีหลักประกันเงินกู้เป็นของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องไปใช้บริการกับบริษัทประกันภัยภายนอก

4. เป็นการประสานความร่วมมือ และเป็นการสร้างระบบหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์

5. เป็นการเพิ่มสวัสดิการให้กับครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ (สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา)

Visitor

005541
Views Today : 118
Views Yesterday : 57
Views Last 7 days : 733
Views Last 30 days : 2297
Views This Month : 488
Views This Year : 11331
Total views : 11332
Who's Online : 0
Server Time : 2023-12-06